Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de de vennootschap onder firma genaamd Mega Stoffen V.O.F. (inschrijvingsnr. K.v.K. 08115799 en of diens rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.megastoffen.nl, hierna te noemen Mega Stoffen, aan derden gedaan, op alle door Mega Stoffen in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Mega Stoffen met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Mega Stoffen niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Mega Stoffen te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

e. Wanneer koper/opdrachtgever in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennis neemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij Mega Stoffen daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Mega Stoffen gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door Mega Stoffen in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Mega Stoffen is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Mega Stoffen, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met Mega Stoffen gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Mega Stoffen, dan wel doordat Mega Stoffen met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Mega Stoffen eerst, nadat en voor zover deze door Mega Stoffen zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Mega Stoffen gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Mega Stoffen met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Mega Stoffen overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Mega Stoffen te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Mega Stoffen hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Mega Stoffen zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 3.2: IN AANVULLING; OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

a. Daar waar er opdrachten/overeenkomsten op afstand in weerwil met de alsdan heersende wetgeving tot stand komen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal Mega Stoffen dienaangaande de inhoud van de betreffende wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden op enig moment conflictueus zijn met de betreffende wet, alsdan daaraan ondergeschikt zullen zijn.

b. Goederen die door Mega Stoffen aan koper/opdrachtgever worden geleverd op basis van de door koper/opdrachtgever, geheel of gedeeltelijke, opgegeven maatvoering kunnen niet door koper/opdrachtgever rechtsgeldig worden geretourneerd.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. Mega Stoffen is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Mega Stoffen dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

b. Indien de door Mega Stoffen geleverde goederen op enig moment in welke vorm en/of omstandigheid dan ook bij koper/opdrachtgever en of bij derden een allergische reactie teweeg brengt is Mega Stoffen daar nimmer door en/of zijdens koper/opdrachtgever aansprakelijk voor te stellen; niet in directe zin noch in indirecte zin.

c. Indien Mega Stoffen wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 50,00 (zegge; vijftig euro).

d. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever jegens Mega Stoffen niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Mega Stoffen niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Mega Stoffen, zal Mega Stoffen in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van Mega Stoffen of een andere door Mega Stoffen te bepalen plaats.

e. Wanneer door Mega Stoffen, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Mega Stoffen.

f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Mega Stoffen gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Mega Stoffen tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan Mega Stoffen.

b. Het transport van de bij Mega Stoffen bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

c. Alle bij Mega Stoffen bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper opdrachtgever retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

d. De goederen worden uitsluitend op de begane grond afgeleverd. Indien goederen anders dan op de begane grond dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van koper/opdrachtgever. Indien koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Mega Stoffen het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Mega Stoffen, verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt Mega Stoffen afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Mega Stoffen te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Mega Stoffen gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

c. Mega Stoffen is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. Mega Stoffen behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Mega Stoffen toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie. a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

b. Mega Stoffen is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 5 (vijf) werkdagen na factuurdatum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Mega Stoffen of op een door Mega Stoffen aan te wijzen bank- of girorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Mega Stoffen en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Mega Stoffen te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen veertien dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Mega Stoffen te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Mega Stoffen van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan Mega Stoffen het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Mega Stoffen.

d. Mega Stoffen is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Mega Stoffen, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Mega Stoffen worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. Mega Stoffen heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Mega Stoffen uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Mega Stoffen toekomende rechten. Mega Stoffen heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Mega Stoffen, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Mega Stoffen op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met Mega Stoffen gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Mega Stoffen eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van Mega Stoffen, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

c. De door Mega Stoffen geleverde textielproducten en/of fournituren hebben gelet op de aard en fabricage technieken van deze producten een maat-, kleur-, structuur- en/of samenstellingstolerantie. Een afwijking binnen de geldende tolerantie geeft koper/opdrachtgever geen recht tot annulering, ontbinding of opschorting van de overeenkomst.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Mega Stoffen toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Mega Stoffen, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Mega Stoffen verder toekomende rechten, waaronder het recht om alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro) NB: Daar waar de wetgever de aan koper/opdrachtgever door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is koper/opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een koper/opdrachtgever aan Mega Stoffen geen volledige betaling van de door Mega Stoffen aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Mega Stoffen.

b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Mega Stoffen zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Mega Stoffen zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Mega Stoffen geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. Mega Stoffen behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Mega Stoffen heeft voldaan. - 7 - d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Mega Stoffen het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Mega Stoffen van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Mega Stoffen, zoals: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Mega Stoffen is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Mega Stoffen gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Mega Stoffen. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door Mega Stoffen genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst Mega Stoffen de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van Mega Stoffen is ten strengste verboden, tenzij Mega Stoffen hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Mega Stoffen ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Mega Stoffen zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

Artikel 15: GARANTIES

a. Door Mega Stoffen wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule, wanneer die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Mega Stoffen schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door Mega Stoffen wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Mega Stoffen eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van Mega Stoffen. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Mega Stoffen.

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper/opdrachtgever bij Mega Stoffen of bij een door Mega Stoffen hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Mega Stoffen dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens Mega Stoffen afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Mega Stoffen aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1 Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Mega Stoffen te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement Overijssel, dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Mega Stoffen.

17.3 Het staat Mega Stoffen evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever gevestigd is. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder 17.2 gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever.

17.4 Mega Stoffen heeft daarnaast het recht om zich op ieder door haar gewenst moment te mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. In dat geval zal de rechtbank van het rechtsgebied waar Mega Stoffen is gevestigd bevoegd zijn dienovereenkomstig te oordelen. Mega Stoffen behoeft koper/opdrachtgever hierover niet vooraf in kennis te stellen.

17.5 Indien enig artikel of sub. artikel van deze “Algemene Voorwaarden” strijdig is met de wet en/of dwingend recht en daardoor geen werking heeft, dan wel dat het niet door Mega Stoffen wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Mega Stoffen samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 afdeling 3. Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”